Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Taotlusvoor avaneb tõenäoliselt 2024. aastal

Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse abil saavad väikeelamu omanikud oma elamu rekonstrueerida. Toetuse eesmärk ja saavutatav tulemus on väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine, energiakulude vähendamine, taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine, paranenud energiatõhususega eluruumide arv ja primaarenergia aastase tarbimise sääst.

Meetme raames toetatakse muuseas taastuvenergia tootmisseadmete soetamist, inverteri soetamist, tarbimiskoormuse juhtimiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmete soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.

Kredexi lehele

Toetuse tingimused

Põhitingimused

 • Enne taotluse esitamist ei tohi töödega alustada ega tasuda ka ettemakseid, v.a kui toetust taotletakse päikesepaneelide paigaldamiseks ning hinnapakkumused on võetud kogumis projekteerimisele, paneelide paigaldamisele, siis võivad kohutused olla võetud enne taotluse esitamist, kuid paigaldustööd tuleb teostada pärast taotluse esitamist.
 • Toetuse väljamakse tehakse, kui toetuse saaja on vastu võtnud vähemalt toetussummale vastava proportsionaalse osakaalu toetatavatest tegevustest (nt juhul, kui toetuse määr on 30%, saab väljamakset taotleda, kui on esitada tööde akt vähemalt 30% tegevustele).
 • Toetuse saamiseks peab taotleja väikeelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse ning seal peab olema märgitud elamu esmane kasutuselevõtmise aasta (aastaarv ei ole oluline).
 • Terviklik rekonstrueerimine – projekt, millega teostatakse kompleksselt toetuse tingimustes toodud nõuetele vastavalt vähemalt välisseinte ja katuse soojustamine, akende vahetamine, rekonstrueeritakse küttesüsteem ja paigaldatakse soojustagastusega sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteem. Tervikliku rekonstrueerimise tulemusena tuleb saavutada vähemalt energiatõhususarvu klass C.
 • Toetatavad tegevused peavad vastama ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Kulud peavad olema põhjendatud, taotluses kirjeldatud ja dokumenteeritud. Sularahatehingud ei ole abikõlblikud.
 • Väikeelamu laiendamise ja väljaehitamise kulu ei toetata.
 • Toetuse taotleja poolt soetatud ehitustoodete ja ehitusmaterjalide kulu ei ole toetatav, see tähendab, et toetust ei ole võimalik taotleda selliselt, et taotleja ise teostab rekonstrueerimistöid.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

 • Üksikute tööde puhul on toetuse määr 20% abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot väikeelamu kohta.
 • Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta:
 1. Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30% ja 20 000 eurot
 2. Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40% ja 30 000 eurot
 3. kahes eelnevas punktis nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50% ja 40 000 eurot
 • Päikesepaneelide soetamise ning paigaldamisega seotud kulu 30% ja maksimaalne toetussumma väikeelamu kohta kuni 20 000 eurot.
 • Juhul kui taotletakse toetust projektile, mille käigus paigaldatakse päikesepaneelid ja tehakse vajadusel lisaks katuse/fassaadi erisusele muid abikõlblikke töid (nt akende vahetus), siis kehtib läbivalt toetuse määr 30% ja maksimaalne toetussumma 20 000 eurot.
 • Abikõlblike tööde siseviimistlust toetatakse sama toetusmääraga, mis on ülejäänud töödel. Arvestada tuleb, et siseviimistluse kulud saavad olla maksimaalselt 5% rekonstrueerimistööde kogumaksumusest, kuid tervikliku rekonstrueerimise puhul mitte enam kui 2000 eurot ja muul juhul mitte enam kui 1000 eurot.

Toetatavad tegevused

 • Fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd.
 • Esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks, tarbimiskoormuse juhtimiseks  ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel tuleb teostada vähemalt kas  
 1. fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd või
 2. katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd.

Kui väikeelamu kasutusluba on antud 2000. aastal või hiljem või kui väikeelamu välisseinad või katus on soojustatud 2000. aastal või hiljem vähemalt 10cm paksuse kihiga, ei ole eelnimetatud tööde tegemine päikesepaneelide soetamisel ja paigaldamisel kohustuslik.

 • Heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd.
 • Ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd.
 • Määruse § 5 punktides 3–6 nimetatud tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine.
 • Rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine.
 • Omanikujärelevalve teostamine.
 • Ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve on abikõlblik kui rekonstrueerimistööd teostatakse projekti osana.

Nõuded taotlejale

 • Taotleja peab olema toetuse abil rekonstrueeritava kinnistusraamatusse kantud kinnisasja või korteriomandi füüsilisest isikust omanik.
 • Ühis- või kaasomandis oleva kinnisasja või korteriomandi puhul peab taotleja olema üks füüsilisest isikust ühistest omanikest, keda on volitanud esindama kõik teised füüsilistest isikutest ühised omanikud.
 • Taotleja rahvastikuregistrisse kantud alalise elukoha aadress peab toetuse taotluse esitamisel ühtima toetuse abil rekonstrueeritava väikeelamu aadressiga.
 • Kui väikeelamu on füüsilise ja juriidilise isiku kaasomandis, saab füüsilisest isikust omanik taotleda toetust vastavalt talle kuuluvale proportsionaalsele osale kinnisasjast.
 • Taotlust ei või esitada taotleja, kes on eelneva viie aasta jooksul rikkunud KredExiga sõlmitud lepingu tingimusi või KredExi antud haldusaktist tulenevaid kohustusi, misjärel on tehtud vähemalt toetuse osalise tagasinõudmise otsus.