Toiduainetööstuse investeeringutoetus energia varustuskindluse tagamiseks

Taotlusvoor avaneb 27. septembril ja on avatud kuni 11. oktoobrini

Toetuse eesmärk on toetada toidu- ja joogisektorit, vähendades sõltuvust fossiilsetest kütustest, sh Venemaa kütustest, ning tagada toidu tarneahela varustuskindlus ja toiduainetööstuse toimepidevus.

Toetust saab taotleda energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmiseks või ehitise ehitamiseks. Samuti toetatakse generaatori ostmist, mida saab kasutada vajadusel ajutise vooluallikana.

Taotlusvooru eelarve kokku on 4 000 000 eurot, mis jaguneb vastavalt ettevõtete suurusele kaheks: mikro- ja väikeettevõtjatele 2 000 000 eurot ning keskmise suurusega ettevõtjatele ja suurettevõtjatele 2 000 000 eurot. 

Meetme raames toetatakse energiasalvestite soetamist ja vajalike seotud tööde teostamist toiduainetööstuses.

PRIA lehele

Taotluse tingimused

Põhitingimused

 • Toetust võib taotleda ettevõttesse, kus toimub toidu töötlemine.
 • Toetatakse selliste ehitiste ehitamist ja seadmete ostmist, mis võimaldavad katkematult tarnida energiaressusse töötlemisettevõttesse, et tagada toidutootmise protsessi tõrgeteta toimimine.
 • Toetuse taotlemisel peab taotleja kinnitama, et ta ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi.

Toetuse määr ja suurim toetussumma

Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul ühe taotleja kohta on:

 • mikro- või väikeettevõtjal 250 000 eurot;
 • keskmise suurusega ettevõtjal või suurettevõtjal 500 000 eurot.

Toetust antakse toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest:

 • kuni 40% mikro- või väikeettevõtjale;
 • kuni 30% keskmise suurusega ettevõtjale;
 • kuni 20% suurettevõtjale.

Toetatavad tegevused

Toetust võib taotleda Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:

 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku seadme ostmine;
 • energia varustuskindluse tagamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
 • generaatori ostmine ajutise vooluallikana kasutamiseks.

Nõuded taotlejale

Toetust saab taotleda ettevõtja:

 • kelle põhitegevusala sisendihindade suurenemine on tingitud Venemaa sissetungist Ukrainasse ning kelle põhitegevusalale on see avaldanud enim negatiivset mõju,
 • kelle põhitegevusalaks on toiduainete tootmine (EMTAKi jao C alajagu 10), välja arvatud kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine (EMTAKi jao C alajagu 102), või joogitootmine (EMTAKi jao C alajagu 11) ja see oli äriregistri andmetel tema põhitegevusala ka taotluse esitamisele vahetult eelnenud majandusaastal,
 • kes on mikro- või väikeettevõtja, keskmise suurusega ettevõtja või suurettevõtja, tunnustatud tootjaorganisatsioon või tunnustatud tootjarühm, kes tegutseb põllumajanduse valdkonnas.