Korterelamu päikesepaneelide toetus

Taotlusvoor on avatud.

Toetatakse korteriomanike võimekust investeerida tegevustesse, mis soodustavad hoonete energiatõhusust ja lokaalse taastuvenergia kasutuselevõttu. 

Toetuse taotlusvoor avati 11.07.2022 ja kestab kuni toetuse eelarve ammendumiseni.

Elektrienergiat salvestava seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd on meetmest toetatud kuni 40% ulatuses.

Kredexi lehele

Taotluse tingimused

Põhitingimused

 • Toetuse saamiseks peab taotleja korterelamu olema ehitatud õiguslikul alusel ja kantud ehitisregistrisse.
 • Toetatakse tegevusi, mis vastavad ehitusseadustiku §-des 19–24 nimetatud nõuetele.
 • Enne taotluse esitamist ei tohi tegevusi alustada ega teha selleks ka ettemaksu.
 • Paigaldatava energiatootmisseadme võimsus tohib olla kuni 200 kW.
 • Energiatootmisseade tuleb paigaldada korterelamu katusele või fassaadile.
 • Kui toetusega ostetakse energiatootmisseade ja energiat salvestav seade, peab müüja andma vähemalt viie aasta pikkuse tootjagarantii nende kõigile komponentidele ning 5 aasta pikkuse garantii paigaldamistöödele.
 • Rekonstrueerimistöid tuleb teha määruses ja taotluse rahuldamise otsuses nimetatud tingimuste kohaselt.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

Toetuse määr ja suurim toetussumma

 • 30% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri tarbimine.
 • 40% (sh ehitusprojekti koostamine ja omanikujärelevalve) juhul, kui energiatootmisseadmega kompenseeritakse osaliselt või täielikult korterelamu üldelektri ja eluruumide elektri tarbimine või energiatootmisseade integreeritakse katuse või fassaadi kattematerjalidesse või energiatootmisseadmele lisaks paigaldatakse energiat salvestav seade.
 • Suurim toetussumma taotleja kohta on 150 000 eurot.
 • Omafinantseeringu määr peab katma projekti abikõlblikest kuludest selle osa, mida toetusest ei hüvitata.

Toetatavad tegevused

 • Energiatootmisseadme ostmine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Energia tarbimise koormust ühtlustava või jälgiva seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Elektri energiat salvestava seadme soetamine ja paigaldamine ning paigaldamisega kaasnevad tööd.
 • Eespool nimetatud töödega otseselt seotud elektritööd.
 • Katuse, katuslae ja pööningulae rekonstrueerimine ja soojustamine ning rekonstrueerimise ja soojustamisega kaasnevad tööd.
 • Töödeks vajaliku ehitusprojekti koostamine.
 • Omanikujärelevalve tegemine.

Nõuded taotlejale

 • Toetust võib taotleda korteriühistu.
 • Korterelamu peab olema kasutusele võetud.
 • Kui korterelamus on üle viie korteriomandi, peab neist vähemalt 80% olema vähemalt viie erineva füüsilise isiku omandis.
 • Kui korterelamus on kuni viis korteriomandit, peavad need kõik olema erineva füüsilise isiku omandis.